Rok 2022 ve výrobě – přetrvávající nejistota, bezpečnost dat, konektivita a nedostatek…

Ohlédnutí zpět

Po turbulencích způsobených pandemií COVID-19 v roce 2020, která otřásla výrobním průmyslem a odhalila mnoho jeho slabých míst, nebyl rok 2021 rokem, v nějž mnozí doufali. I když tolik očekávané a rozsáhlé rozšíření vakcín v Evropě a Severní Americe vedlo ke zmírnění restrikcí a oživení výrobních aktivit, optimismus byl potlačen obavami z přetrvávajících rizik, dalších neočekávaných událostí a jejich možných následků.

V průběhu roku 2021 jsme byli svědky různých narušení, které vedly ke skutečné krizi dodavatelského řetězce. Od nedostatku výrobků, zvyšování nákladů a inflace až po prudký nárůst cen komodit, který byl jejich důsledkem. Výrobci byli nuceni přehodnotit své strategie zásobování a zvýšit zásoby tak, aby k podobným výpadkům nedocházelo znovu. K tomu se přidala rizika spojená s různými variantami COVID-19, kybernetickými útoky, ekologickými problémy, vyššími daňovými sazbami, prudkým růstem cen energií, nedostatkem zaměstnanců a samozřejmě snahou o obnovu a dohnání ztrát, které způsobila pandemie.

Vzhledem k rychlosti, intenzitě a rozsahu pandemie se výrobci museli rychle přizpůsobit a najít nové cesty, jak fungovat, aby přežili. Z toho všeho vyplynulo jedno pozitivum: „Náhlá změna“ se ukázala jako uskutečnitelná a „staré způsoby“ fungování již nebyly udržitelné. Jednou z největších provozních změn byl přechod na práci z domova, který s sebou však nesl zvýšenou zranitelnost informačních systémů. Organizace musely častěji aktualizovat a zvyšovat úroveň kybernetického zabezpečení, aby udržely krok s hrozbami. Přesun obchodních procesů do „virtuálního“ prostředí ale také otevřel příležitosti: v cloudu mohli výrobci propojit více svých aplikací a systémů, propojit data napříč jednotlivými odděleními či divizemi, a tím odstranit provozní sila.

Výhled do budoucna

Jak bude vypadat rok 2022 pro výrobní průmysl? Toto jsou globální předpovědi odborníků z IFS, kteří pracují na ERP řešení pro výrobní podniky. Můžete je porovnat s vaším pohledem na budoucnost výrobního průmyslu v lokálních českých či slovenských podmínkách.

Předpověď 1: 65 % výrobních společností se přesune na jednu instanci

Software a aplikace se vyvíjejí a zdokonalují rychlým tempem – s rychlostí změn roste i hrozba škodlivých útoků. Výrobci přirozeně chtějí nejnovější funkce a vylepšení, aby si udrželi konkurenceschopnost. Vzhledem k velkému množství softwarových platforem zapojených do chodu podniku je to však složité, pracné a nákladné. Výrobci by měli hledat takové partnery, kteří mohou nabídnout řešení pro všechny jejich podnikové procesy na jednom místě, s bezpečnostními aktualizacemi a inovacemi zakomponovanými do klíčového produktu. Mít uživatele v jedné databázi zjednodušuje kontrolu oprávnění a přístupu. Lepší zabezpečení systému je jednou z hlavních výhod provozu řešení v cloudu.

Předpověď 2: 40 % výrobních podniků propojí výrobní stroje s informačními systémy

Výrobní podniky vědí, že jejich stroje a systémy generují obrovské množství potenciálně analyzovatelných a užitečných dat. Nicméně vytvoření „jediného zdroje pravdy“ tak, aby mohli k datům jednotně přistupovat, interpretovat je a činit rozhodnutí na základě informací z těchto dat vyplývajících, zůstává velkou výzvou. Klíčová bude spolupráce s takovými dodavateli řešení, kteří pomohou propojit nesourodé systémy. V příštím roce bude stále více podniků propojovat výrobní stroje a další specializované nástroje se svými podnikovými systémy, takže budou moci analyzovat data v rámci svého podnikového řešení. Části podniku to umožní přístup k datům, která dříve neviděli – a navíc v nich budou moci hledat vzájemné závislosti a užitečné informace pro další rozvoj.

Předpověď 3: 50 % výrobních společností se odkloní od metody „just in time“, aby zůstaly agilní

Dodavatelský řetězec byl tvrdě zasažen a výrobci, kteří se spoléhali na klíčové suroviny z jednoho zdroje, byli nuceni změnit své byznys modely, aby se udrželi na trhu. Pokud fungují na principu JIT (Just in Time), musí zvážit vytvoření zásob důležitých komponent, aby byly pokryty nepravidelné dodávky. To je třeba udělat opatrně, protože velikost rezervy se musí řídit prognózou a poptávkou, aby se minimalizoval dopad na cashflow tam, kde jsou marže nízké. Používání bezpečnostních zásob a výpočet bodu objednání za současných podmínek nejsou dostatečně pružné, aby se s tím výrobci vyrovnali, takže budou potřebovat pokročilejší výpočty založené na předpokládané poptávce a prokázané výrobní kapacitě. Podniky se musí podívat na své dodavatelské řetězce tak, aby byly odolnější s využitím všech nástrojů, které mají k dispozici.

Předpověď 4: 80 % výrobců omezí svou závislost na dálkové kontejnerové přepravě

Kdysi rychlá, efektivní, spolehlivá a levná námořní síť (která zajišťovala 90 % světového obchodu, z toho 70 % v kontejnerech) byla v roce 2021 v troskách. To vedlo ke „kontejnerové tragédii“, která vyhnala sazby za přepravu na rekordní úroveň a přiměla některé vývozce zvýšit ceny nebo jednoduše přepravu úplně zrušit. V roce 2022 budou výrobní podniky hledat větší rozmanitost a flexibilitu v dodavatelských partnerstvích a také v tom, odkud a možná především jakým způsobem získávají materiály, zboží a služby. Například zřizování nových klastrů národní a regionální výroby, známých také jako „proximity sourcing“, což je přístup, kterým je známý oděvní řetězec Zara. V oblasti potravin a nápojů uvidíme, že se výrobci zaměří na budování pevnějších vztahů s více místními dodavateli a ti, kteří se specializují na čerstvé potraviny, kde je doba trvanlivosti obzvláště krátká, budou investovat do maloplošného vertikálního zemědělství. Velkou roli budou hrát také technologie a automatizace. V některých případech pomůže aditivní výroba (AM) získat nezávislost na Číně, a tedy i na dálkové kontejnerové přepravě. Během pandemie již AM začala celosvětově vyplňovat některé mezery v dodavatelském řetězci, jak upozornil časopis Industry Week. Lehkost, s jakou mohou 3D tiskárny přejít z výroby jedné součásti nebo výrobku na výrobu něčeho zcela jiného, totiž výrobcům umožňuje vyřešit alespoň část úzkých míst v dodavatelském řetězci. Inovace v oblasti hardwaru a materiálů však předběhly vývoj softwaru, takže pokud má software oslovit širší škálu výrobců, bude muset dohnat ztrátu. V jednoduchosti tedy budeme svědky posunu směrem ke zkracování dodavatelských řetězců.

Předpověď 5: 60 % výrobních podniků bude považovat snižování uhlíkové stopy za prioritu
v rámci svého celkového úsilí o udržitelnost a zrychlí své možnosti reportování

Rok 2022 bude rokem dekarbonizace a oblast udržitelnosti nabude na významu a naléhavosti. Regulační tlaky, požadavky zákazníků, investoři a další zainteresované strany posunuly udržitelnost na vrchol obchodních priorit a učinily z ní provozní princip budoucího fungování. Vlády a finanční komunita vynakládají značné investice do boje proti změně klimatu – Evropská komise například stanovila cíl „nulových čistých emisí do roku 2050“, čímž na podniky vyvíjí právně závazný tlak, aby snižovaly svou uhlíkovou stopu.

Pro splnění těchto požadavků budou nejdůležitější data. Co to znamená? Výrobní firmy budou potřebovat přístup k přesnějším, podrobnějším a včasnějším údajům, které se budou týkat nejen emisí na úrovni organizace, ale také dílčích emisí spojených s výrobními procesy, přepravou surovin a výrobků a používáním a likvidací výrobků po skončení jejich životnosti.

Schopnost vykazovat podrobná data bude v budoucnu součástí podnikání a technologie bude klíčovým prostředkem pro zachycování, evidenci a sdílení těchto dat v celém hodnotovém řetězci. Někteří výrobci již dnes využívají technologie, jako jsou IoT, Big Data a AI, ale technologie se vyvíjejí obrovskou rychlostí a do budoucna můžeme očekávat další potenciál při řešení otázek udržitelnosti.

Předpověď 6: 70 % výrobních společností znovu získá kontrolu nad svým plánováním
na základě údajů z let 2020 a 2021 a zvýší tak svou odolnost

Někteří výrobci se domnívají, že údaje za roky 2020 a 2021 jsou příliš zkreslené na to, aby byly v roce 2022 přínosné. Pokud se v tomto období potýkali s problémy, mohli by je ignorovat a argumentovat tím, že jsou prostě příliš „náhodné“ na to, aby je zohlednili. Naopak, pokud viděli, že objednávky prudce rostou (jako např. v potravinářství a nápojářství), mohou se rozhodnout nebrat v úvahu neobvyklé datové vzorce, aby nevytvářeli příliš optimistické, a tudíž nespolehlivé předpovědi na nadcházejících 18 až 24 měsíců. Oba způsoby jednání by byly chybou. Předchozí narušení dodavatelského řetězce, jako byly například záplavy v Thajsku v roce 2011, byla mnohem více lokalizovaná, trvala relativně krátkou dobu a většinou ovlivnila nabídku, nikoliv poptávku. COVID-19 však byl skutečně globální událostí, která ovlivnila poptávku i nabídku. Výrobci mají stále příležitost poučit se ze zkušeností z posledních dvou let. Pandemie v žádném případě neskončila a další taková událost může být stejně nepředvídatelná a náhlá.

Proto by měly výrobní podniky maximálně využít získané poznatky z období let 2020/21:

  • Rozlišovat mezi sezónními a vnějšími událostmi, včetně mimořádného dopadu pandemie COVID-19. Ačkoli je očišťování historických dat nezbytné pro zvýšení přesnosti předpovědí, ujistěte se, že si uchováváte data týkající se pandemie, protože se vám v budoucnu mohou hodit, pokud by do vašeho dodavatelského řetězce zasáhla podobná událost.
  • Aplikujte scénář „co kdyby“ – analyzujte srovnatelné události a provádějte simulace, které vám pomohou kvantifikovat pravděpodobný dopad potenciální události na příjmy společnosti a její celkovou výkonnost, i na širší dodavatelský řetězec.
  • Zaměřte se spíše na dopad na podnikání (napříč regiony, prodejními kanály a profily zákazníků) než na samotnou událost.
  • Využívejte strojové učení ke zvýšení přesnosti prognóz, minimalizujte lidské chyby a pro začátek neberte v úvahu nerelevantní data.

Shrnuto a podtrženo…

Výrobní podniky v současnosti stále čelí významným překážkám a narušením. Přesto panuje optimismus, že průmysl zakončil rok 2021 v podstatně silnější pozici ve srovnání se začátkem roku 2020, kdy turbulence začaly. Digitální transformace a konsolidace dat ve výrobě se bude nadále zrychlovat, ale investice do technologií nebudou sloužit jen jako nástroje pro krizovou navigaci. Budou hrát zásadní roli v tom, aby pomohly organizacím zůstat odolné, stát se agilnějšími, rychle reagovat na situaci na trhu a využívat nové příležitosti.