Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Információk a személyes adatainak a weboldallal, és az azon keresztül elérhető szolgáltatások használatával kapcsolatos kezelésére vonatkozó feltételekről.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) (közzétéve az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/1. számában) III. fejezetének 2. szakasza 13. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot tesszük.

1. Adatkezelő

Személyes adatainak kezelője az InfoConsulting Sp. z o.o. (székhely: ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warsaw) Vállalkozói Nyilvántartásba véve Varsó főváros kerületi bírósága a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Divíziója által a következő KRS számon: 0000348016, NIP 5252470392, REGON 142170628, 1 218 000 lengyel zloty törzstőkével.

2. Kapcsolattartó

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével keresheti adatvédelmi tisztviselőnket a következő e-mail címen: .

3. Adatkezelési célok

Személyes adatait a következő célokból kezeljük:

a. folyamatban lévő kommunikációhoz, amely jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges a GDPR II. fejezete 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján,

b. szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,

c. adó- és járulékfizetési kötelezettségeink teljesítéséhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján,

d. felmérésekhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján,

e. a GDPR-ból adódó kötelezettségeink teljesítéséhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján, például annak bizonyításához, hogy teljesítettük tájékoztatási kötelezettségünket,

f. követelések előterjesztéséhez, kivizsgálásához és megvédéséhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján,

g. az általunk kínált termékek és szolgáltatások marketingjéhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

4. Az adatkezelés címzettjei

Adataihoz hozzáférhetnek olyan alvállalkozóink, amelyek a mi utasításaink szerint dolgozzák fel azokat. Ilyen alvállalkozók lehetnek például jogi szolgáltatást nyújtó cégek, könyvvizsgálók, hosting cégek, külső könyvelők, futárok, posta, egyéb szállítással foglalkozó cégek, bankok, valamint a törvény szerint illetékes állami szervek.

A személyes adatok szintén továbbításra kerülhetnek a cégcsoportunk vállalatai között, kötelező erejű vállalati szabályok alapján. A cégcsoport vállalatai: InfoConsulting Group Sp. z o. o. (ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warsaw), InfoConsulting Sp. z o.o. (ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warsaw), InfoConsulting Poland Sp. z o.o. (ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warsaw), InfoConsulting Advisory Sp. z o. o. (ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa) és InfoSourcing Sp. z o.o. (ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa). Szintén az adatkezelés címzettjei azok a felhatalmazott személyek, akik a cégcsoport vállalatainál az adatokat feladataik ellátása során felhasználják (alkalmazottak, munkatársak).

5. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az ön személyes adatait addig kezeli, ameddig a szerződés meg nem szűnik vagy ameddig nem tiltakozik az adatkezelés ellen, attól függően, hogy melyik történik meg korábban. Adatkezelő legkésőbb addig tárolja személyes adatait, ameddig a követelések előterjesztésére rendelkezésre álló időtartam le nem telik.

6. Az ön jogai

Önnek joga van szamélyes adataihoz

a. hozzáférni,

b. személyes adatait

helyesbíteni, kiegészíteni,

c. törölni,

személyes adatai kezelését

d. korlátozni,

valamint önt megilleti

e. az adathordozhatóság,

f. a tiltakozás joga.

g. Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezeljük, panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

7. Adatszolgáltatási kötelezettség

Ön szerződéskötés feltételeként vagy adó- és járulékfizetéssel, illetve egyéb jogi kötelezettséggel kapcsolatos adatkezeléshez, ezek hiányában pedig az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez bocsátja rendelkezésre személyes adatait.

Az összes vonatkozó jogszabállyal összhangban minden tőlünk telhető fizikai, műszaki és szervezési intézkedést megteszünk, hogy megakadályozzuk a személyes adatok véletlenszerű vagy szándékos megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozását, felhasználását, és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Nyitottak vagyunk bármilyen, a személyes adatok biztonságos kezelésével kapcsolatos fejlesztési javaslatra, amelyeket a következő e-mail címre várunk: .