Jednolity Plik Kontrolny

W 2016 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o „Ordynacji Podatkowej”. Wprowadza ona między innymi obowiązek przekazywania danych kontrolnych (ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych) w postaci elektronicznej, w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu kontroli podatkowych, poprzez wyeliminowanie dokumentów papierowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 (z wyjątkiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

Dane na potrzeby kontroli skarbowej będą musiały być przekazywane w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), którego struktura zostanie określona przez Ministra Finansów w drodze Rozporządzenia.

Rozwiązanie proponowane przez FinCode zapewnia wypełnienie nowych obowiązków z zakresie kontroli skarbowej, bez konieczności modyfikacji istniejących systemów księgowych. Jako dane źródłowe wykorzystywane są raporty i eksporty standardowo generowane przez te systemy. Oprogramowanie dokonuje konwersji tych raportów do formatu JPK i weryfikuje ich poprawność oraz kompletność.