Doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej

Doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej

Doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej to oferta kompleksowej obsługi klienta począwszy od analizy procesów biznesowych po dobór odpowiedniego rozwiązania. Zajmujemy się doradztwem IT i realizujemy projekty z zakresu wsparcia biznesu.

Koncentrujemy się na poprawie bezpieczeństwa projektów wdrożeniowych, pomagamy w wyborze systemów ERP, BI, WMS oraz innych systemów wspierających zarządzanie organizacją w określonych obszarach.

Digital Transformation Consulting

Wiemy, że wdrożenie jest najważniejszym etapem przy tworzeniu systemu informatycznego. Jego pomyślne zakończenie ma wpływ na to, czy koszty poniesione na system informatyczny się zwrócą, a także czy zostaną osiągnięte oczekiwane korzyści. Dlatego, bazując na wieloletnim doświadczeniu, wspieramy naszych klientów na każdym etapie projektu. Stosujemy metodę prowadzenia dużych projektów zwaną Metodyką Wdrażania Aplikacji, która została z powodzeniem sprawdzona w kilkuset wdrożeniach na całym świecie.

Usługa konsultingowa jest elementem weryfikacji funkcjonowania organizacji. Stanowi punkt odniesienia dla wielu projektów z obszaru pomiędzy IT a zarządzaniem.

Wybór ERP – pomoc w wyborze rozwiązań informatycznych

Wybór ERP – budujemy wiedzę na temat potrzeb Klienta opierając się na wywiadach z jego pracownikami. Takie działanie pozwala na zapoznanie się z przepływem informacji, procedurami, dokumentami i już na początku na określenie krytycznych czynników zgodnych z celami biznesowymi i celami wdrożenia.

W kolejnych etapach konstruujemy listę wymagań w oparciu o cele projektu, wywiady z użytkownikami oraz mapę procesów (jeśli została wykonana). Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych i technicznych z udziałem doświadczonych konsultantów niweluje zagrożenie wynikające z braku doświadczenia przyszłych użytkowników systemu.

Mamy doświadczenie w budowaniu profesjonalnych Zapytań Ofertowych (biznes) oraz SIWZ (PZP). Potrafimy przeprowadzić postępowanie przetargowe konsultując kryteria doboru oprogramowania, konsultantów i firmy wdrożeniowej. Projektujemy i negocjujemy umowy w imieniu naszych Klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jasno wyjaśniamy naszym klientom, co powinna zawierać umowa z dostawcą z punktu widzenia bezpieczeństwa projektu.

Usługi doradcze i szkoleniowe dla dostawców IT – Codzienna praca związana z wdrożeniami systemów oraz zabieganie o nowe kontrakty, zmuszają Dostawców Oprogramowania do skupiania się na działaniach operacyjnych. Na znaczeniu tracą najczęściej te elementy, które niejednokrotnie przekładają się na skuteczność firmy i jej rentowność. Dostawcy nie doceniają przez to konieczności pozyskania aktualnych i rzetelnych informacji na temat funkcjonowania firmy. Skuteczności jej działań marketingowych, wizerunku rynkowego czy choćby opinii klientów. Brakuje również precyzyjnych parametrów do spozycjonowania firmy na tle konkurencji. Zidentyfikowania trafnie słabych stron organizacji oraz skonstruowania argumentów i wniosków wytaczających kierunki rozwoju firmy a także jej zasobów i produktów.

Proponujemy usługi doradcze oraz szkolenia i warsztaty, które w zależności od potrzeb, definiowane są w bezpośrednim kontakcie z Dostawcą Oprogramowania. Warto nadmienić, ze najczęściej przeprowadzamy szkolenia dla działów sprzedaży, opracowujemy na warsztatach strategie produktowe, przeprowadzamy analizy rynkowe, testy sprzedawców itp.

Mając za sobą wieloletnie doświadczenie potrafimy w sposób rzeczowy i praktyczny przedstawiać nowe trendy, oczekiwania klientów, sytuację w branży IT czy choćby rekomendacje dotyczące zmian w organizacji.

Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego – wiele razy spotykamy się z dylematami naszych Klientów, czy powinni rozwijać swoje wdrożone aplikacje, czy raczej zakupić i wdrożyć zupełnie nowe rozwiązanie. Podejmowanie tak strategicznych decyzji bez wnikliwej analizy nie przyniesie właściwych rezultatów.

W całej strategii informatyzowania firmy, często kadra kierownicza nie ma możliwości zaszczepienia krytycznych celów biznesowych w poszczególnych obszarach i procesach biznesowych organizacji. Dlatego niezbędna jest Strategia rozwoju posiadanego potencjału informatycznego. Chociaż systemy funkcjonują i są wdrożone dobrze tzn. w zakładanym zakresie, to organizacje mogą ryzykować utratę korzyści w sensie wykorzystania pełnych możliwości tych systemów zgodnych z celami biznesowymi. Jednym z powodów jest to, że wielu użytkowników często ma bardzo mało bezpośredniej interakcji ze strategią, co oznacza że mogą być po prostu nieświadomi koniecznych zmian i dostosowania rozwiązań na poziomie operacyjnym.

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości aplikacji należy ocenić możliwości ich rozwoju oraz zgodności z celami biznesowymi dzisiaj i w przyszłości. Ze względu na samo zaawansowanie aplikacji informatycznych, różne moduły często mają różne poziomy dojrzałości. W związku z tym, ważne jest także, aby umiejętnie kontrolować połączenie kwestii biznesowych i strategicznych z technologią informatyczną. Ponadto dobrze przygotowane grupy użytkowników mogą stanowić doskonałe wsparcie dla nowych rozwiązań i wpływać na wydobywanie z systemów konkretnych korzyści nie tylko dla siebie ale przede wszystkim dla Państwa firmy.

Obecne oczekiwania i wymagania Klientów, nakładają na przedsiębiorstwa konieczność różnicowania oferty produkowanych wyrobów. Stwarza to często potrzebę dynamicznego konkurowania na rynku pod względem asortymentowym. Wzrost ilości produktów i ich różnorodność implikuje niejednokrotnie potrzebę uporządkowania i reorganizacji produkcji. Przybywa bowiem problemów, zarówno w obszarze projektowania systemów produkcyjnych, jak i w sferze działań zarządzania operacyjnego.

Planowanie i zarządzanie produkcją przekłada się na wymóg zmierzenia się z określonymi problemami o charakterze organizacyjnym, dlatego proponujemy wykorzystanie naszych wieloletnich doświadczeń wyniesionych z analiz procesów produkcyjnych, ich optymalizacji i informatyzacji.

Nadzór nad projektem wdrożenia – Przed uruchomieniem projektu wdrożenia, zadajemy sobie często pytanie, jak się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że nie ma prostej i jednoznacznej recepty na to jak skutecznie przeprowadzić tak skomplikowane i wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie. Bardzo wiele zależeć będzie jednak od przygotowania własnych zasobów oraz zdefiniowania zasad i procedur realizacji projektu.

Większość managerów mających za sobą podobne doświadczenia doskonale wie, że zarządzać projektem mogą osoby nie tylko doświadczone i kompetentne ale również posiadające odpowiednie cechy predysponujące je do zarządzania ludźmi. Posiadanie mocnego Kierownika Projektu to pierwszy znaczący element zdecydowanie zwiększający bezpieczeństwo. Dlatego proponujemy usługę Nadzór nad projektem wdrożenia.

Kolejnym elementem jest wprowadzenie użytkowników w aspekty projektowe, oswojenie ich z nową terminologią oraz zbudowanie jasnej i czytelnej struktury projektu wykorzystującej najlepsze kompetencje poszczególnych członków. Odpowiednie przygotowanie organizacji czyli właśnie pracowników do nadchodzących zmian ma niebagatelne znaczenie dla skutecznego wdrożenia. Chodzi o to aby pracownicy rozumieli te zmiany i chcieli je przeprowadzić, a tym samym aby się utożsamiali z projektem i nie bali się wyzwań.

Właściwa komunikacja ma największy wpływ na powodzenie projektu. Istotą projektu powinien być sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi Stronami. Ważne jest aby każda ze Stron tak samo rozumiała cele projektu, jaki będzie kształt docelowego systemu, jakich metod i środków zamierzamy używać, jakie są oczekiwania wobec użytkowników na poszczególnych etapach projektu oraz jak z punktu widzenia zakresu i czasu wyglądać będzie całe przedsięwzięcie.

Naszym zadaniem jest wspieranie organizacyjne i merytoryczne wszystkich członków projektu. Pracujemy na wszystkich szczeblach struktury, doradzamy na poziomie Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu oraz na poziomie operacyjnym. Pomagamy w odbiorze produktów oraz opiniujemy wszelkie ustalenia i decyzje mające wpływ na poprawny przebieg projektu wdrożenia.

Analiza procesów jest elementem weryfikacji funkcjonowania organizacji. Stanowi punkt odniesienia dla szeregu projektów z pogranicza informatyki i zarządzania.

W projektach informatycznych, szczególną rolę odgrywa uporządkowana wiedza na temat organizacji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej podejście procesowe do zrządzania ułatwia implementację rozwiązań / systemów. Zdefiniowanie procesów pozwala na łatwiejsze monitorowanie i doskonalenie całościowego funkcjonowania przedsiębiorstwa / instytucji.

Opisanie przebiegów procesów (diagramy przepływów) z uwzględnieniem: wzajemnych powiązań, uczestników i beneficjentów, produktów i warunków oraz ograniczeń, a także miar (kluczowych wskaźników), pozwala na utworzenie mapy procesów, która jest udokumentowaniem działań zachodzących w organizacji. Jest to punkt wyjścia do uporządkowania wszelkich aktywności w organizacji. Pozwala określić odpowiedzialności za poszczególne etapy biznesowe. Pomaga uniknąć dublowania zadań oraz umożliwia zidentyfikowanie zapomnianych i pomijanych obszarów. Jest to punkt wyjścia do określenia norm, standardów i monitorowania jakości. Służy do zobrazowania i uświadomienia zależności pomiędzy wieloma jednostkami biznesowymi (działami, komórkami, stanowiskami).

Często firma wdrożeniowa przystępując do analizy przedwdrożeniowej, nie potrafi uzyskać spójnej i jednoznacznej informacji na temat przebiegu procesów w organizacji.

Ryzykiem są niestety źle wyciągnięte wnioski, niewłaściwie uchwycone koncepcje i chybione rozwiązania, które nie pokrywają rzeczywistych przepływów aktywności w przedsiębiorstwie czy instytucji.

Ważne jest zatem, aby przygotować organizację w taki sposób, by nie powierzać odpowiedzialności za projekt wyłącznie użytkownikom i wdrożeniowcom. Analiza przedwdrożeniowa może wówczas odzwierciedlać wizję i oczekiwania użytkowników, którzy często początkowo nie do końca wyobrażają sobie swoją rolę w systemie zintegrowanym. Z drugiej strony powstaje niebezpieczeństwo, iż utracona zostanie szansa na dostosowanie procesów do strategii firmy i jej celów biznesowych.

Podsumowując, analizę procesową należy traktować jako pierwszy etap przygotowujący do wdrożenia systemu, który pozwala organizacji na samopoznanie i zdefiniowanie rzeczywistych potrzeb.

Produktami naszej współpracy w tym obszarze są: szczegółowa mapa procesów wykonana w notacji BPMN 2.0, raport stanu AS IS, propozycje optymalizacji i reorganizacji w formie raportu TO BE. Dobór narzędzia jest kwestią wtórną. Najczęściej jednak pracujemy z wykorzystaniem grupy programów iGrafx.

Jak działamy

w 9 biurach w 6 krajach, zatrudniając ponad 200 wysokiej klasy ekspertów.

Czytaj więcej

sprawdzamy i weryfikujemy, aby dotrzeć do sedna każdego problemu.

Czytaj więcej

jak znaleźć rozwiązanie w najbardziej innowacyjny i efektywny sposób, wykorzystując najnowocześniejsze dostępne technologie.

Czytaj więcej

za to, co doradziliśmy, wykorzystując technologię i wdrażając naszą wiedzę, aby wprowadzać wysokiej jakości rozwiązania biznesowe.

Czytaj więcej

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w najbliższym biurze lub prześlij zapytanie biznesowe online.