IFS Center of Excellence

Co to jest IFS Center of Excellence?

Center of Excellence stworzony został jako bieżące, szybkie wsparcie dla użytkowników IFS Applications. W zakres CoE wchodzą:

IFS Center of Excellence, IFS Center of Excellence
 • usługa interaktywnej zdalnej i natychmiastowej pomocy użytkownikom IFS Applications, w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się przy bieżącej obsłudze systemu w kanałach telefonicznym, poprzez komunikatory internetowe, pocztę elektroniczną,
 • uzupełnienie usług serwisowych dla systemu IFS Applications, poprzez możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia nie uwzględnionego w serwisie producenta,
 • rozwiązywanie problemów użytkowników, które nie kwalifikują się do zgłoszenia do serwisu producenta,
 • wsparcie w codziennym użytkowaniu systemu IFS Applications, niezależnie od eksploatowanej wersji,
 • znaczące podniesienie wartości wykorzystywanego systemu IFS Applications, z jednoczesnym obniżeniem kosztów jego eksploatacji.

Do współpracy z klientami CoE dedykowany jest zespół najwyższej klasy wysoko wykwalifikowanych specjalistów IFS Applications, którzy odpowiedzą na każdy problem i potrzebę w zakresie tego systemu oraz przeszkolą użytkowników jak optymalnie z niego korzystać.

Co oferujemy w ramach IFS Center of Excellence?

W ramach IFS Center of Excellence oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wsparcia w użytkowaniu systemu IFS Applications. Proponujemy rozszerzenie standardowej usługi wsparcia serwisowego IFS o zdalne, interaktywne wsparcie w codziennej pracy użytkowników, poprzez rozwiązywanie ich bieżących problemów w obsłudze systemu. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych konsultantów zadba o to, aby każdy problem występujący w środowisku IFS Applications, w różnych jego modułach i obszarach (między innymi finanse, HR, produkcja, dystrybucja, remonty, CRM, Contact Center, WMS, Techniczne, administracja systemem) został sprawnie zidentyfikowany, zdiagnozowany i rozwiązany. Zadbamy również o to, aby każda potrzeba zgłoszona przez Klienta została efektywnie przeanalizowana, zaprojektowana i zrealizowana.

Poprzez działania realizowane w ramach IFS Center of Excellence, dążymy do znaczącego obniżenia całkowitych kosztów związanych z eksploatacją systemu IFS Applications.

IFS Center of Excellence, IFS Center of Excellence

Wsparcie użytkowników końcowych w rozwiązywaniu zdarzeń związanych z pracą w IFS Applications dla wersji od 2003 do najnowszej, w różnych jego modułach i obszarach.

W momencie podejmowania współpracy z IFS Center of Excellence, należy wybrać preferowane obszary wsparcia. Istnieje możliwość wyboru wsparcia użytkownika końcowego w następujących obszarach:

 • Finanse i księgowość
 • Produkcja
 • Remonty
 • Dystrybucja
 • WMS
 • HR i płace
 • CRM
 • Contact Center
 • Administrowanie systemem
 • InfoLeasing
 • InfoBilling
 • InfoReports

KORZYŚCI

 • utrzymanie wysokiego poziomu sprawności realizacji procesów biznesowych Klienta,
 • minimalizacja kosztownych przestojów aplikacji,
 • szybki i elastyczny dostęp do wiedzy i umiejętności lokalnych i międzynarodowych ekspertów dziedzinowych IFS Applications.
IFS Center of Excellence, IFS Center of Excellence
 • Usługa asysty przy dostosowywaniu systemu do specyficznych wymagań Klienta przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności systemu.
 • Wsparcie w zaprojektowaniu i wykonaniu definiowalnych elementów systemu takich jak raporty podręczne, raporty dedykowane, pola własne itp.
 • Dopasowanie systemu w zakresie i możliwości udostępnionych w ramach standardowych funkcji systemu IFS Applications.
 • Wsparcie w wykorzystaniu możliwości parametryzacyjnych systemu
 • Pomoc przy dostosowaniu konfigurowalnych funkcjonalności systemu do indywidualnych potrzeb Klienta.
 • Analiza m.in. dotychczas zastosowanej parametryzacji, opracowanie możliwych do wykonania zmian, pomocy w ich zastosowaniu z uwzględnieniem bieżących zapotrzebowań Klienta/użytkownika.
 • Przygotowywanie poprawek i modyfikacji funkcjonalności systemu po zapewnieniu przez Klienta odpowiednich dostępów i praw – na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

KORZYŚCI

 • system dopasowany do indywidulanych potrzeb użytkownika,
 • obniżenie kosztów dostosowania systemu,
 • poszerzenie możliwości funkcjonalnych systemu,
 • zoptymalizowanie podstawowych funkcjonalności systemu nabycie przez kluczowych użytkowników umiejętności obsługi i parametryzacji systemu.
IFS Center of Excellence, IFS Center of Excellence
 • Administracja kontami użytkowników systemu (dodawanie, usuwanie, modyfikacja ustawień, itp.).
 • Zarządzanie określonymi uprawnieniami użytkowników w systemie wg ustalonych zasad w organizacji.
 • Wsparcie użytkowników wiodących przy przydzielaniu i zmianie uprawnień w przepływach procesów biznesowych.

KORZYŚCI

 • wysokie bezpieczeństwo procesów biznesowych opartych o IFS Applications,
 • zapewnienie separacji obowiązków i przejrzystości w działaniach użytkowników.
IFS Center of Excellence, IFS Center of Excellence
 • Wsparcie w ustaleniu potrzeb i przygotowanie raportów podręcznych z IFS Applications.
 • Weryfikacja poprawności ich działania uwzględniającą uwarunkowania systemowe.

KORZYŚCI

 • efektywne wykorzystanie informacji biznesowej zawartej w systemie,
 • dostosowanie systemu do indywidulanych potrzeb użytkownika,
 • rozszerzenie możliwości funkcjonalnych aplikacji,
 • rozwinięcie analitycznych funkcji systemu,
 • zmniejszenie kosztów użytkowania systemu poprzez wykorzystanie standardowych funkcjonalności.
IFS Center of Excellence, IFS Center of Excellence
 • Wsparcie w implementacji standardowych aktualizacji systemu dostarczanych przez producenta.
 • Wsparcie w implementacji aktualizacji/modyfikacji systemu związanych ze zmianami prawnymi.
 • Udzielenie pomocy i doradztwo w zakresie wdrożenia aktualizacji standardowych wersji systemu – Klient uzyskuje wsparcie w procesie instalowania wymaganych zmian, ich konfiguracji oraz testach nowych funkcjonalności, a także wsparcie związane z przeszkoleniem użytkowników, którzy te funkcjonalności będą wykorzystywać.

KORZYŚCI

 • szybsze i bardziej sprawne przeprowadzenie procesu aktualizacji i skrócenie przestojów aplikacji,
 • bezpieczeństwo prac aktualizacyjnych,
 • zapewnienie właściwego funkcjonalnego wykorzystania wprowadzonych zmian.
IFS Center of Excellence, IFS Center of Excellence

Warsztaty i dedykowane instruktaże dla użytkowników IFS Applications w obszarach:

 • prawidłowego korzystania z używanych codziennie funkcjonalności systemu,
 • realizacji procesów biznesowych w aplikacji,
 • interpretacji zachowań systemu,
 • rozwiązywania częstych problemów funkcjonalnych w poszczególnych modułach oraz pomiędzy modułami,
 • zmian w aplikacji pojawiających się w nowych aktualizacjach dostarczanych przez producenta oprogramowania IFS Applications
 • zmian w IFS Applications związanych z nowymi regulacjami prawnymi.

KORZYŚCI

 • zwiększenie efektywności działań w firmie poprzez podniesienie umiejętności w sprawnym korzystania z systemu IFS Applications,
 • eliminowanie skutków błędów użytkowników powstających w wyniku nieprawidłowego użytkowania systemu i nie znajomości zmian w IFS Applications,
 • zapewnienie zastępowalności i ciągłości prac w przypadku rotacji pracowników.
IFS Center of Excellence, IFS Center of Excellence
 • Weryfikacja poprawności działania systemu.
 • Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzania systemu.
 • wgrywanie określonych poprawek do systemu.
 • Analiza logów systemu.
 • Audyt wydajności i tuning bazy danych.
 • Wsparcie zespołów IT w czynnościach administracyjnych, takich jak:
  • nadzór nad ciągłością działania IFS Applications i wsparcie w przywróceniu ciągłości działania po awarii,
  • eksploatacja i przeglądy systemu zgodnie z dokumentacją producenta.
 • Ocena błędu i reprezentowanie klienta w rozmowach z producentem.

KORZYŚCI

 • zapewnienie ciągłości działania systemu IFS Applications,
 • bezpieczeństwo danych (w tym danych osobowych),
 • zmniejszenie podatności systemu na sytuacje awaryjne

Czym się różni usługa serwisowa od usługi w ramach Center of Excellence?

 • Help Desk
 • Administrowanie systemem
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Rozwój komptencji
 • Raporty
 • Customizacja
 • Parametryzacja
 • Aktualizacja systemu
 • Poprawa błędów standardu i modyfikacji
 • Maintenance licencji
 • Konsultacje dot. działania systemu
 • Dostosowanie aplikacji do zmian w prawie

Usługa serwisowa

 • Ograniczone do udzielania konsultacji
 • Ograniczone do udzielania konsultacji
 • Tylko przygotowanie paczki instalacyjnej
 • Tylko przygotowanie paczki instalacyjnej
Zamów
InfoConsulting