Szkolenia

Naszą firmę budujemy na wiedzy i doświadczeniu. Teraz Ty również możesz z nich korzystać. Nasz Dział Szkoleń przygotował gotowe moduły szkoleniowe, które zwiększą efektywność Twojego zespołu.

Szkolenia programistyczne

(A) Architektura systemu i sposoby identyfikowania obszarów i obiektów

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza na temat projektowania rozwiązań systemów informatycznych

Zakres:

Omówienie budowy systemu i wykorzystanych mechanizmów

Agenda:

 • Architektura systemu
 • Powiązanie ekranu z obiektami z logiką biznesową
 • Śledzenie odwołań do logiki biznesowej.
Czas trwania szkolenia:

1 dzień

(B) Organizacja i integracja ze środowiskiem developerskim dostawcy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza na temat schematu prac developerskich

Zakres:

Omówienie szczegółów infrastruktury developerskiej

Agenda:

 • Architektura infrastruktury
 • Repozytorium plików
 • Postępowanie z plikami modyfikowanymi przez Klienta
Czas trwania szkolenia:

1 dzień

(C) Programowanie IFS Foundation

Wymagania wstępne:

 • Wiedza z zakresu architektury systemu i sposoby identyfikowania obszarów i obiektów
 • Umiejętność programowania PL/SQL
 • Wymagana licencja developreska
 • Szkolenie zakłada modelowanie rozwiązań z wykorzystaniem IFS Developer Studio.
Zakres:

Modelowanie i implementacja nowych elementów logiki biznesowej. Zmiana kodu logiki biznesowej.

Agenda:

 • Architektura aplikacji
 • Cykl rozwoju
 • Przegląd technologii
 • Instalacja środowiska developerskiego
 • Koncepcja obiektowości
 • Modelowanie
 • Projektowanie
 • Generowanie kodu
 • Tłumaczenia w aplikacji
 • Aktualizacje
 • Komunikacja klient serwer
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Diagramy stanów
Czas trwania szkolenia:

4 dni

(D) Programowanie interfejsu klienta

Wymagania wstępne:

 • Zakończone szkolenie (C) możliwe połączenie z (C)
 • Wymagana licencja developerska
 • Licencja na Visual Studio
Zakres:

Programowanie interfejsu IFS z wykorzystaniem Visual Studio.

Agenda:

 • Blok programowanie interfejsu dla IFS Applications (w Visual Studio)
 • Omówienie klas IFS Foundation
 • Różne klasy formatek
 • Komunikacja klient serwer
 • Komunikacja pomiędzy formatkami
 • Menu podręczne na formatkach
 • Tłumaczenia pól
Czas trwania szkolenia:

4 dni

(E) Programowanie bazodanowe na przykładzie praktycznym

Wymagania wstępne:

 • Wiedza z zakresu (A), (C), (D)
 • Umiejętność programowania PL/SQL
 • Wymagana licencja developerska
Zakres:

Modelowanie i implementacja nowych elementów logiki biznesowej. Zmiana kodu logiki biznesowej. Realizacja praktycznego zakresu modyfikacji systemu WMS, zgodnie z zaproponowanym tematem.

Agenda:

 • Identyfikacja interfejsu i wywoływanych metod API PL/SQL
 • Modyfikacja kodu PL/SQL
 • Przygotowanie formatek i tabel do przechowywania wzorców
 • Testy
 • Migracja na środowisko PROD
Czas trwania szkolenia:

Zależnie od zaproponowanego tematu warsztatowego

(F) Programowanie raportów dla IFS Report Designer

Wymagania wstępne:

 • Wiedza z zakresu (A)
 • Umiejętność programowania PL/SQL
 • Wymagana licencja developerska
Zakres:

Omówienie systemu raportowania. Modelowanie i oprogramowanie raportów z wykorzystaniem IFS Developer Studio i IFS Report Designer.

Agenda:

 • Omówienie mechanizmów raportowania
 • Omówienie Report designer
 • Instalacja środowiska developerskiego
 • Modelowanie i projektowanie raportu
 • Tworzenie modyfikowanie szablonu
Czas trwania szkolenia:

3 dni

(G) Budowa i modyfikowanie layout-ów IFS Report Designer

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza na temat projektowania rozwiązań systemów informatycznych.

Zakres:

Omówienie budowy systemu i wykorzystanych mechanizmów.

Agenda:

 • Omówienie Report designer
 • Tworzenie modyfikowanie szablonów
Czas trwania szkolenia:

1 dzień

(H) Migracja danych IFS

Wymagania wstępne:

 • Ogólna wiedza na temat projektowania rozwiązań systemów informatycznych
 • Wiedza z zakresu (A)
 • Znajomość SQL
Zakres:

Omówienie modułu migracji danych (Data Migration). Konfiguracja mechanizmów Data Migration do realizacji importu i export danych.

Agenda:

 • Omówienie Data Migration
 • Konfiguracja exportu danych
 • Konfiguracja importu z pliku
 • Konfiguracja importu z tabeli
Czas trwania szkolenia:

2 dni

(I) Programowanie IFS Connect

Wymagania wstępne:

 • Umiejętność programowania w Java
 • Znajomość SQL
 • Wymagana licencja developerska
Zakres:

Omówienie mechanizmów IFS Connect. Modelowanie i implementacja nowych serwisów (BIZAPI).

Agenda:

 • IFS Integration Wprowadzenie
 • IFS Extended Server Wprowadzenie
 • Integracja oparta na usługach (budowanie nowych usług BIZ API)
 • Modelowanie BIZ
 • Instalacja
 • Testowanie
 • Debuging
 • Konfiguracja
 • Transformery
Czas trwania szkolenia:

4 dni

(J) Administracja IFS Connect

Wymagania wstępne:

Znajomość SQL.

Zakres:

Omówienie elementów IFS Connect i sposobu konfigurowania obsługi wejścia wyjścia i monitorowania procesów integracji.

Agenda:

 • Omówienie mechanizmów wymiany danych w IFS Connect
 • Konfiguracja Batch Server-a
 • Konfiguracja kolejek wejścia wyjścia
 • Konfiguracja przekierowań komunikatów
Czas trwania szkolenia:

1 dzień

(K) Programowanie Aurena

Wymagania wstępne:

 • Znajomość SQL
 • Wersja aplikacji 10 UPD4 lub wyższa
 • IFS Developer Studio w wersji 10.82 lub wyższej
 • Dostęp do źródeł (build home projektu)
Zakres:

Warsztaty związane z tworzeniem formularzy dla aplikacji IFS AURENA.

Agenda:

 • Wprowadzenie do IFS Aurena Client
 • Przegląd funkcjonalności
 • Wprowadzanie do OData Provider
 • Konfiguracja projektu w IFS Developer Studio
 • Tworzenie serwisów (*.projection file) i formatek (*.client file)
 • Wyszukiwanie, akcje CRUD (Create, Remove, Update, Delete), używanie komend (PKM)
 • Tworzenie okien dialogowcych i wizard’ów
 • Programowanie na warstwach
 • Tłumaczenia i uprawnienia
Czas trwania szkolenia:

3 dni

(L) Raporty InfoReports

Wymagania wstępne:

 • Znajomość SQL
Zakres:

Omówienie Raportowania w systemie IFS. Zapoznanie się z InfoReports. Rozpoznanie narzędzia do tworzenia raportów dla InfoReports.

Agenda:

 • Prezentacja czym jest InfoReports
 • Instalacja narzędzi i przygotowanie raportu Podręcznego
 • Pobieranie danych z IFS
 • Import raportu do InfoReports w IFS
Czas trwania szkolenia:

1 dzień

Szkolenia techniczne

(A) Instalacja bazy danych Oracle 

Wymagania wstępne:
Zakres:

Omówienie zagadnień z instalacją i administracją bazą Oracle.

Agenda:

 1. Wprowadzenie do baz danych Oracle
  • baza danych RDBMS
  • SQL, PL\SQL i Java
  • Dokumentacja
  • Support Oracle
 2. Instalacja serwera baz danych Oracle
  • konfiguracja zmiennych środowiskowych
  • katalog domowy Oracle
  • instalacja
 3. Architektura Oracle
 4. Instancja bazy danych i jej konfiguracja
  • tworzenie – DBCA(Database Configuration Assistant)
  • zasoby pamięciowe
  • procesy
  • sesje
 5. Struktura fizyczna
  • plik parametrów: binarny(spfile) i tekstowy(pfile)
  • pliki kontrolne
  • plik haseł
  • pliki bazy danych
  • pliki dziennika powtórzeń
  • archivelogi
  • pliki backupu
  • pliki trace i alert log
 6. Struktura logiczna
  • tablespace – przestrzenie SYSTEM, SYSAUX, UNDOTBS1, TEMP, USERS
  • segment
  • extent
  • blok
  • OS blok
 7. Obiekty bazy danych
  • tabele
  • indeksy
  • klucze
  • widoki
  • widoki zmaterializowane
  • sekwencje
  • synonimy
 8. Słowniki systemowe
  • statyczne: dba_, all_, user_
  • dynamiczne: v$
  • widok dictionary
 9. Konfiguracja OracleNET
  • deskryptory połączeń
  • procesy nasłuchujące
  • konfiguracja
  • rejestracja statyczna i dynamiczna
 10. Narzędzia do administracji i nie tylko.
  • SQL*Plus
  • Oracle SQLDeveloper
 11. Uruchamianie i zatrzymywanie instancji
  • uruchamianie
  • zatrzymywanie
 12. Sesje, transakcje i blokady
 13. Monitorowanie pracy bazy danych
 14. Użytkownicy, profile i role
  • użytkownicy i profile
  • role
  • predefiniowani użytkownicy
  • predefiniowanie role:
 15. Logiczny eksport i import danych
  • EXP/IMP
  • EXPDP/IMPDP
 16. Mechanizm FLASHBACK (przywracanie utraconych danych bez stosowania kopii zapasowych)
 17. Recovery Manager(RMAN)
  • podstawowe informacje
  • uruchomienie RMANa
  • wstępna konfiguracja
 18. Tworzenie kopii zapasowych
  • backupy pełne
  • backupy skompresowane
  • backupy przyrostowe
  • walidacja bazy
  • automatyzacja – skrypty
 19. Odtwarzanie bazy danych
  • przywracanie bazy z backupów
  • przywracanie bazy z backupów do punktu w czasie
  • walidacja backupów
 20. Kopiowanie baz
  • zimna kopia
  • kopia z backupu
  • kopia z aktywnej bazy danych
  • automatyzacja – skrypty
Czas trwania szkolenia

(B) Instalacja IFS Applications

Wymagania wstępne:

 • Brak
Zakres:

Omówienie procedur instalacyjnych IFS Applications

Agenda:

 1. Dokumentacja techniczna IFS Applications F1
 2. Instalacja IFS Applications
  • Foundation1 / Installation Guide / Installing Fresh System / Installing Ifs Applications / This page
 3. Instalacja dostaw IFS Applications
  • Instalacja
  • rekonfiguracja
 4. Uwierzytelnianie
  • Foundation1 / Installation Guide / Security / Authentication / This page
Czas trwania szkolenia:

1 dzień

(C) Administracja IFS Applications

Wymagania wstępne:
Zakres:

Omówienie zagadnień związanych z administrowaniem IFS Applications

Agenda:

 1. Użytkownicy
  • tworzenie
  • aktywacja\dezaktywacja
  • usuwanie
 2. Profile
  • profil Oracle
  • profil IFS
 3. Uprawnienia
  • pakiety uprawnień
  • obiekty prezentacje
  • nadawanie uprawnień
 4. Podstawowe ustawienia
  • parametry systemu
  • firma, umiejscowienie
  • dedykowana konfiguracja
 5. Cache
  • językowy
  • słownikowe(dictionary, security, itp)
 6. Zadania wykonywane w tle
  • zadania bazy danych i harmonogramy
  • konfiguracja kolejek
  • restart
  • monitorowanie
 7. Sesje i procesy Oracle
 8. Zdarzenia i działania zdarzeń
  • tworzenie własnych działań
 9. Komunikaty aplikacji
  • przegląd i monitorowanie
 10. Raporty
  • definicje
  • typy
  • czas przechowywania
 11. Podpowiedzi – Query Hints
 12. Dziennik zmian – History Log
  • konfiguracja
  • monitorowanie
 13. Jednostki logiczne
  • relacja z obiektami bazodanowymi
 14. Obiekty własne
  • menu
  • zdarzenia
  • pola
  • IFS Lobby
  • formatki\jednostki logiczne
 15. Wydruki
  • definicje drukarek logicznych
  • konfiguracja drukarek fizycznych
  • serwer wydruków – Print Agent
 16. Raporty CrystalCrystal Web Service
  • konfiguracja web serwisu
  • parametryzacja w aplikacji IFS
 17. Aplikacja webowa
  • B2B
  • B2E
 18. Podstawowa diagnoza błędów
  • Konsola debug
  • Logowanie w nowym oknie
  • Dane systemowe dostępne w ifsapf
 19. Sposób zgłaszania błędów
 20. Serwer aplikacyjny IFSMWS
  • konsola administracyjna
  • logi
Czas trwania szkolenia:

Gotowy żeby zacząć? Skontaktuj się z nami!

Nasz Dział Badań, Rozwoju i Programowania przygotowuje również rozwiązania dedykowane konkretnym klientom. Dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić.