Opracowanie i wdrożenie do oferty predefiniowanego, opartego na nowatorskich algorytmach i technikach, narzędzia pozwalającego na skuteczne analizowanie i prognozowanie popytu i planowania sprzedaży w powiązaniu z długoterminowym planowaniem zakupów i produkcji

fe pr1
rp
slaskie
eu

InfoConsulting Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie do oferty predefiniowanego, opartego na nowatorskich algorytmach i technikach, narzędzia pozwalającego na skuteczne analizowanie i prognozowanie popytu i planowania sprzedaży w powiązaniu z długoterminowym planowaniem zakupów i produkcji”.

Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie do oferty, predefiniowanego dla specyficznych branż nowatorskiego rozwiązania pozwalającego na skuteczne analizowanie i prognozowanie popytu oraz w następstwie na tworzenie w oparciu o taką prognozę długookresowego planowania produkcji i zakupów. Rozwiązanie takie będzie umożliwiało Naszym klientom znacząco obniżyć pracochłonność i podwyższyć skuteczność w zakresie planowania i budżetowania sprzedaży, produkcji i zakupów oraz działań badawczo – rozwojowych, a w ten sposób osiągnąć realne oszczędności w ramach organizacji. Rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie podmiotów realizujących masową personalizację wyrobów (mass customization) i sprzedaż pośrednią oraz zapewni prawidłowe prognozowanie oparte na zmiennych innych niż historyczne. Opracowane narzędzie i metodyka pozwolą na świadczenie usług i dostarczenie klientom efektywnej platformy prognozowania i planowania bez wykonaniu wielomiesięcznej konfiguracji i budowy algorytmów prognozowania.

Planowane efekty

 1. Wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie.
  Produkt projektu będzie mógł być sprzedawany do Państw Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej z uwagi na duże zainteresowanie tego typu produktem między innymi wśród użytkowników systemu IFS Application na całym świecie.
 2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Produkt pozwoli uzyskać zasadniczą przewagę konkurencyjną Wnioskodawcy nad innymi podmiotami z branży z uwagi na brak podobnych produktów na rynku.
 3. Wpływ na rozwój branży.
  Metody sztucznej inteligencji badane podczas projektu spowodują rozwój branży IT, w której działa wnioskodawca poprzez popularyzację takich metod. Rozwój sztucznej inteligencji jest kluczowy dla branży.
 4. Projekt badawczy obejmuje działania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji.
  W ramach projektu nastąpi pilotażowe produkcyjne uruchomienie systemu.
 5. Użyteczność wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie śląskim.
  Produkt zostanie wdrożony w pierwszej kolejności w przedsiębiorstwie z terenu województwa Śląskiego co zapewni gwałtowny wzrost konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu realizacji zamówień.
 6. Występowanie niskiego nasycenia danym produktem/usługą/technologią na rynku docelowym.
  Na rynku docelowym nie ma obecnie dostępnego produktu o podobnych cechach.
 7. Wpływ projektu na zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa śląskiego.
  Pracownicy oddziału Śląskiego Wnioskodawcy nabędą nowe kompetencje w zakresie metod sztucznej inteligencji co drastycznie zwiększy potencjał innowacyjny województwa śląskiego. Wdrożenie i wykorzystanie rozwiązania przez minimum 2 firmy w regionie śląskim.
 8. Wzrost nakładów na B+R:
  Realizacja projektu zapewni wzrost nakładów na wnioskowany projekt B+R zwiększy nakłady na B+R w województwie i w kraju.

Wartość projektu

611 640,23 zł (wydatki ogółem)

Wkład Funduszy Europejskich

334 657,51 zł