Przewaga IFS Ultimo w przemyśle spożywczym i wsparcie dla standardów IFS Food, FSSC 22000

Wpływ efektywności utrzymania majątku na koszty i bezpieczeństwo

Wiele firm z branży spożywczej na całym świecie stara się utrzymać wysoki poziom sprawności linii produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na ich wyroby ze strony sektora detalicznego. Muszą także gwarantować bezpieczeństwo i identyfikowalność żywności zgodnie z obowiązującymi standardami. Wymagania standardów IFS Food oraz FSSC 20000 nakłada na firmy dużo obowiązków i konieczność ciągłego dbania o zgodność ze standardami.

Równocześnie dla producentów ważne jest zapewnienie ochrony pracowników przed dodatkowymi ryzykami na stanowisku pracy.

Usprawnienie zarządzania zasobami produkcji ma kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom w obszarach:

  • Zapewnienia sprawności maszyn;
  • Regulacji BHP;
  • Bezpieczeństwa żywności;
  • Oddziaływania na środowisko.

Konserwacja majątku jest codziennością w zakładach przetwórstwa spożywczego. Wszelkie powierzchnie mające kontakt z żywnością podczas produkcji są często czyszczone i sterylizowane, aby zapobiec zanieczyszczeniu produktów.

Równie ważna jest regularna konserwacja pomieszczeń i urządzeń na całej linii produkcyjnej. Prewencja w tym zakresie pomaga zapobiegać kosztownym przestojom, jednocześnie wydłużając żywotność sprzętu.  Nieskutecznie zarządzana konserwacja może nie tylko spowodować wzrost kosztów poprzez obniżenie wydajności / mocy produkcyjnych niesprawnych urządzeń, ale także zagrozić bezpieczeństwu żywności i bezpieczeństwu na stanowisku pracy.

Główne ryzyka dla bezpieczeństwa żywności i ich przyczyny:

  • Skażenie biologiczne – z powodu np.: niedokładnie oczyszczonej powierzchni, wycieku wody deszczowej przez źle utrzymane dachy, drzwi lub okna, kontaktu z wodą niezdatną do spożycia lub ściekami z wadliwej armatury / kanalizacji;
  • Zanieczyszczenie chemiczne – spowodowane na przykład: detergentami lub środkami odkażającymi używanymi podczas procesu czyszczenia albo smarami pochodzącymi z maszyn, niedopuszczonymi do kontaktu z żywnością;
  • Skażenie fizyczne – może mieć miejsce, gdy zewnętrzne obiekty fizyczne, w tym małe fragmenty lub luźne części maszyny (np. nakrętki i śruby, podkładki, drobne elementy metalowe lub plastikowe) przypadkowo przedostaną się do żywności podczas procesu produkcji lub konserwacji. (W 2019 r. system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) Komisji Europejskiej wysłał ponad 150 powiadomienia dotyczące ciał obcych w produktach spożywczych).

Zanieczyszczenie żywności może mieć dalekosiężne konsekwencje w całym łańcuchu dostaw. Stworzenie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, może prowadzić do kosztownych wycofań produktów i ponoszenia kar, poważnych konsekwencji prawnych, nie wspominając o wysokich kosztach związanych z utratą przez producenta reputacji w oczach kontrahentów i konsumentów. Norma, która w pełni uznaje wpływ, jaki konserwacja może mieć na bezpieczeństwo żywności to „Standard dotyczący audytu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych” IFS Food 6.1 powszechnie stosowany w branży spożywczej. Stwierdza on, że: „Należy zapewnić wymagania dotyczące produktu i zapobieganie zanieczyszczeniom podczas i po pracach konserwacyjnych i naprawczych. Należy prowadzić dokumentację prac konserwacyjnych i remontowych oraz podjętych działań korygujących”.

Z tego powodu system wspierający obszary Utrzymania ruchu i Utrzymania majątku powinien również wspierać spełnienie wymagań wynikających ze standardów IFS Food, FSSC 22000 oraz przepisów związanych z BHP.


Autor: Bartłomiej Żak

Business Consulting Director