Digitalizujete výrobu? Nezabudnite na pevné základy!

Dobrý základ

ERP je tradičným podnikovým nástrojom, jeho cieľom je podporiť a optimalizovať firemné procesy v rámci jedného integrovaného riešenia. Poskytuje jednotnú dátovú základňu, jednotný pohľad na dianie v spoločnosti a určitým spôsobom je nositeľom jednotnej verzie podnikovej pravdy, ktorá je predpokladom efektívneho rozhodovania managementu.

Bohužiaľ, v mnohých výrobných firmách tomu tak nie je. Často k relatívne zastaralému ERP systému pribudlo postupom času množstvo viac či menej integrovaných špecializovaných riešení, ktoré sú používané jednotlivými oddeleniami podniku. Často sa stretávame s oddelenými systémami pre CRM, údržbu alebo treba riadenie projektov. A ku tomu všetkému je tu Excel, ktorý je ešte stále považovaný za celosvetovo najrozšírenejšie ERP riešenie.

A aké sú dôsledky? Každé oddelenie pracuje so svojom systémom a “svojimi” údajmi, ktoré považuje za správne, dáta sa často manuálne prepisujú z jedného systému do druhého prostredníctvom niekoľkých rôznych používateľských rozhraní, IT oddelenie prevádzkuje niekoľko systémov na rôznych platformách a manažérom nezostáva nič iné ako sa spoliehať na informácie v excelovskom reporte, ktorý pripravil kolega po dvojdňovom úsilí.

S digitalizáciou výroby to môže byť podobné. Môžete prilepiť ďalšie špecializované riešenie, ktoré zoptimalizuje výkonnosť výrobnej časti podniku. Budete mať síce optimálnu výrobu, ale výkonnosť podniku sa vo finále bude merať podľa najslabšieho článku v celom reťazci. Alebo začnete budovaním stabilných základov. A zároveň jednotnej platformy, ktorá bude podporovať kľúčové procesy od začiatku do konca, a bude digitálnym pilierom organizácie. A zároveň bude otvorená možnostiam napojenia špecializovaných nástrojov prostredníctvom moderného API rozhrania.

A pokiaľ sa rozhliadnete po trhu, možno budete prekvapení, ako ďaleko vás v digitalizácii výroby dokáže posunúť dobre vybraný ERP systém.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Vyberajte, čo vám sadne

Preč sú časy, keď ideálna implementácia ERP systému znamenala maximálne prispôsobovanie potrebám a procesom podniku i za cenu rozsiahlych programových úprav, ktoré vo výsledku dostali podnik do vyššie popísanej pasce. Rozsiahle úpravy komplikujú údržbu aj prípadný upgrade riešenia, ktoré tak postupne zastaráva, prestáva držať krok s rozvojom podnikania a musí byť doplňované stále viac a viac externými aplikáciami.

Dnes sa delia zákazníci na tých, čo chcú maximálne využiť štandardné funkčnosti a na tých, ktorí za sebou ešte nemajú implementáciu ERP riešenia. Kúzlo totiž spočíva práve vo výbere – hľadajte preto taký systém, ktorý vo svojom štandardnom rozsahu pokrýva plnohodnotne všetky vaše kľúčové procesy. A pokiaľ nepracujete v unikátnom odbore, veľmi pravdepodobne také riešenie nájdete.

Jeden príklad za všetky. Ak sa zaoberá váš podnik vývojom a výrobou zložitých zariadení na zákazku, potrebujete pokryť v rámci ERP riešenia všetko – od uzatvorenia obchodu až po nasledujúci servis. Bude pre vás pravdepodobne dôležité projektové riadenie, pretože potrebujete riadiť predvýrobné (vývoj, konštrukcia) i povýrobné (inštalácia, montáž) etapy, využiť efektívne zdroje, ktoré máte k dispozícii, a v neposlednom rade tiež priebežne sledovať náklady na všetky tieto činnosti, ktoré tvoria nemalú časť celkových nákladov na realizáciu zákazky. Budete potrebovať silné zmenové riadenie, aby ste boli schopní dosledovať postupné zmeny v štruktúre výrobku a ich dopady. Ak sa uspokojíte s riešením, ktoré pokrýva iba časť vašich požiadaviek, príliš si oproti súčasnému stavu nepomôžete.

A svoju pozornosť zamerajte ešte na jednu podstatnú vec. Nie všetky ERP riešenia sú vo vnútri tak dobre integrované, ako to vykresľujú marketingové materiály.

Mnoho ERP produktov má svoj pôvod v opakovanej výrobe, ktorá je založená na klasickom a jednoducho predikovateľnom plánovaní pomocou MRP (Material Requirements Planning). Všetky riešenia dokážu solídne plánovať výrobu a nákup na základe dopytu alebo forecastu a výrobkových štruktúr. Odtiaľ sa každý rozvíjal svojou cestou a postupne pribúdali moduly ako ľudské zdroje, údržba a servis, riadenie kvality, riadenie projektov, document management a ďalšie. Nie vždy však vývojári ERP išli cestou vlastného vývoja a idea jednotného riešenia tak môže vziať za svoje i s ERP systémom, ktorý sa navonok tvári jednotne. Pod kapotou sa niekedy môže skrývať ťažko integrované riešenie získané akvizíciou, ktoré naviac môže mať aj odlišné princípy ovládania. V našich podmienkach je rovnako zaujímavou témou podpora legislatívy, ktorá pri globálnych ERP nie vždy býva natívnou súčasťou jedného integrovaného systému.

Prečo je to problém? Zdanlivo identické užívateľské rozhranie môže skrývať odlišné princípy návrhu jednotlivých modulov a tým predlžuje dobu nevyhnutnú na plné zvládnutie produktu zo strany užívateľov. Užívateľské oprávnenia sa môžu nastavovať na niekoľkých miestach. Licencovanie môže byť vďaka použitým produktom tretích strán komplikované. Niekedy dokonca môžu byť použité iné princípy pre návrh dátových štruktúr, čo vo finále vedie k zložitejšiemu získavaniu využiteľných reportov naprieč modulmi. A tak síce máte jedného dodávateľa, s ktorým všetky problematické body môžete riešiť, ale vo výsledku ani toto nie je ideálny cieľový stav.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ

 

Integrované riešenie, ktoré ide s dobou

ERP riešenie je (obvykle) dlhodobou investíciou a je potrebné s týmto vedomím vyberať vhodný produkt aj viest implementačný projekt. V období dnešnej krízy spôsobenej koronavírusom je síce pri predpovedaní budúcnosti bezradná aj krištáľová guľa, ale existujú určité vodítka.

So zrýchľujúcim sa tempom inovácií a zmien sa menia aj dodávatelia ERP. Ich produkty už nemajú image zložitých molochov s veľkým množstvom neprehľadných obrazoviek, na ktorých ovládanie potrebujete sadu presných pracovných postupov alebo dve vysoké školy. Adoptujú moderné technológie, investujú nemalé prostriedky do používateľského rozhrania a najmä – snažia sa nové funkčnosti a rozšírenia, vyvíjané v rámci integrovaného celku, doručiť k zákazníkovi čo najskôr. Pritom cieľový stav smeruje k automatickým aktualizáciám, ktoré sprístupnia výsledky posledného vývoja na strane výrobcu bez narušení funkčnosti a konzistencie riešenia používaného zákazníkom.

Aby toto bolo možné, je nutné minimalizovať potreby programových úprav, čomu ide aktuálny technologický vývoj naproti v dvoch rovinách. Jednak majú ERP systémy v rámci svojej architektúry stále dokonalejšiu vrstvu pre konfiguráciu riešenia, ktoré umožňuje jeho prispôsobenie bez nutnosti programovania. A tiež prichádzajú so štandardizovaným programovacím rozhraním (obvykle založenom na RESTful API), ktoré sprístupňuje všetky funkcie ERP systému špecifickým nástrojom tretích strán. Vo výsledku tak má zákazník k dispozícii štandardné prostriedky pre prispôsobenie systému i pre napojenie iných špecializovaných riešení, ktoré nijako neobmedzujú využitie najnovších rozšírení od výrobcu ERP.

Je totiž ďaleko lacnejšie a efektívnejšie využívať aktualizácie výrobcu, ktoré integrujú know-how a best practices od jeho najvýznamnejších zákazníkov, než investovať úsilie a prostriedky do vývoja a najmä údržby vlastného zákazníckeho riešenia, ktorého univerzálnosť a aj kvalita bude vždy limitovaná znalosťami a skúsenosťami ľudí, ktorí ho pripravujú.

Aj z tohto dôvodu je dobré v rámci výberu ERP zistiť, na aké odvetvia sa výrobca sústreďuje a pre akých zákazníkov pracuje. Dobrí dodávatelia komunikujú so zákazníkmi smery budúceho rozvoja prostredníctvom produktovej road map, na ktorej základe môžete plánovať aj svoje rozvojové aktivity.

Digitalizácia výroby?

ERP riešenia zamerané na výrobné podniky v sebe integrujú rad nástrojov, o ktorých sa v rámci digitalizácie výroby a všeobecne Priemyslu 4.0 dnes často hovorí. A ktoré podniky často nasadzujú vo forme nezávislých riešení, ktoré nie vždy naplno spolupracujú s ERP a ďalšími používanými systémami.

Ten najzaujímavejší aspekt vidím v zdokonalení digitálneho modelu podniku, ktorý ERP systém poskytuje prostredníctvom údajov, ktoré je možné zistiť z fyzických zariadení – strojov či dopravných zariadení a produktov vyrábaných alebo servisovaných prípadne ďalších. K plánom, ktoré vznikajú v ERP systéme sa tak priraďuje realita, ktorá nie je sprostredkovaná (a často skreslená) používateľmi systému, ale je zachytená skutočným meraním v reálnom čase. Existuje množstvo spôsobov, ako tieto dáta získať. Kľúčové je ich správne použitie, ktoré práve v ERP systému dáva patričný zmysel – dáva spätnú väzbu k plánovaným hodnotám a umožňuje na základe tejto spätnej väzby plánovanie spresňovať.

A najmä: tieto reálne dáta vlastne vytvárajú z ERP systému veľmi presný virtuálny model organizácie (digitálne dvojča), na ktorého základe je možné skvalitňovať riadenie v rôznych oblastiach. Môžete sledovať a riadiť OEE výrobných zariadení a podľa reálnej situácie online upravovať plán výrobných zákaziek. Môžete vykonávať údržbu strojných zariadení alebo dodaných produktov na základe ich skutočného stavu a nie iba na základe predpokladaného opotrebenia. Môžete kompletne nahradiť tok papierovej výrobnej dokumentácie elektronickou cestou.

To všetko v jednom integrovanom systéme, ktorý má zabezpečený rozvoj v súlade s potrebami vášho odvetvia a ktorý pomáha vyladiť podnik na maximálnu výkonnosť všetkých spolupracujúcich oddelení.

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ