IFS PROJECTS

Projektové komponenty IFS Projects ponúkajú spolu s ďalšími komponentmi IFS kompletne integrovaný balík nástrojov na riadenie projektu počas jeho celého životného cyklu. Vďaka kompletnému spojeniu s ostatnými komponentmi IFS, ako sú Financials, Obstaranie, Sklad, Zákaznícke objednávky, Výroba, Konštrukcia, Human Resources, Správa dokumentácie alebo Riadenie majetku a služieb, sa toto riešenie používa v mnohých typoch podnikov, ktoré používajú projektové zásady na riadenie svojho podnikania, vrátane projektovo založenej výroby, konštrukcie, výstavby, zmluvnej činnosti a infraštruktúry, a v organizáciách zameraných na výskum a vývoj.

PROJEKTOVÉ VÝKAZNÍCTVO

IFS Projektové výkazníctvo vám umožňuje spracovať prevod nákladov projektu voči konkrétnemu projektu vrátane času, výdavkov, materiálu a ďalších typov rôznych nákladov. Tento komponent môžete takisto použiť ako základ pre fakturácie klientov v prípadoch, kde sa vyžadujú zmluvy o náhradách a pripojenia cenníkov a stanovenie, ktoré sadzby sa majú použiť.

RIADENIE RIZIKA

IFS Riadenie rizika vám umožňuje definovať hodnotenie rizík projektu. Šablóny rizík môže definovať používateľ, a preto pomáhajú vytvoriť konzistentné pracovné postupy. Vzhľadom na to, že sú definované potenciálne problémy a ich následky, môžete riadiť činnosti a reakcie potrebné na zníženie rizika.

ROZPOČET & PROGNÓZA PROJEKTU

IFS Rozpočet a prognóza projektu vám poskytuje komplexné funkcie na riadenie nákladov na projekt. Používateľom definovateľné typy predpovedí projektu vám umožňujú použiť viac odhadov projektu, rozpočtov, predpovedí, kontrol atď. Systém podporuje princípy Odhad na dokončenie a Odhad pri dokončení. Rozpočet možno kontrolovať pomocou štruktúry rozkladu nákladov (CBS) a štruktúry prerušenia práce (WBS). Dostupné sú takisto pravidlá rozdelenia, vrátane S kriviek a lineárne metódy.

PLÁNOVANIE & ROZVRHOVANIE

IFS Plánovanie a rozvrhovanie vám umožňuje naplánovať harmonogram projektu v IFS. Ganttov graf ukazuje dostupné možnosti a logika plánovania podporuje zohľadnenie závislostí a obmedzení. Ďalej možno využiť plánovanie zdrojov a simuláciu. IFS Aplikácie ponúkajú vzájomné prepojenie s nástrojmi ako Microsoft Project® alebo Primavera®.

PROJEKTOVÉ RIADENIE

IFS Projektové riadenie vám umožňuje vytvárať projekty pomocou používateľom definovaných štruktúr prerušenia práce. Pomocou šablón možno zaistiť konzistentnosť obchodného procesu. Náklady, výnosy, hodiny a množstvo je možné spojiť s projektom WBS. Podporovaný je takisto priebeh a spotrebovaná hodnota. Všetky náklady sa sledujú na všetkých úrovniach WBS, vrátane odhadu, základne, aktuálnej predpovede, potvrdenia, spotrebovanej hodnoty a skutočnosti. Komponent projektov udržuje plán projektu, ktorý je následne použitý na vygenerovanie čiastkových plánov pre ďalšie oblasti, ako je obstaranie, návrh, výroba, inštalácia alebo výstavba.

RIADENIE SUBDODÁVOK

IFS Riadenie subdodávok vám uľahčuje riadenie jednoduchých aj zložitých aktivít subdodávateľov; napríklad tam, kde fázu výstavby zaisťujete prostredníctvom subdodávateľa, vám tento komponent umožňuje riadiť rozsah prác. Môžete sledovať postup a oceňovať na základe metód ocenenia, ako je napríklad progresívna metóda alebo inštalované množstvo. Toto riešenie ďalej ponúka účinné funkcie na správu zmien, takže môžete jednoduchšie riadiť odchýlky v danom rozsahu. Svojím subdodávateľom môžete posielať pracovné predpisy, prijímať od subdodávateľov faktúry a žiadosti a generovať oceňovacie certifikáty.

RIADENIE KONTRAKTOV

IFS Riadenie kontraktov vám umožňuje riadiť životný cyklus kúpnej zmluvy od ponuky a tendra cez jej dokončenie až po samotné odovzdanie. Získate aj funkciu žiadosti o platbe a môžete jednoduchšie kontrolovať definované pravidlá prirážok a zadržaní, certifikáty a platby. Môžete generovať faktúry a žiadosti o platbu na základe celého radu flexibilných možností vrátane priebehu, kvality, predajnej hodnoty, ceny s prirážkou a míľnikov. Podporovaná je aj fakturácia projektu formou náhrad. Tento komponent má účinné funkcie na správu zmien a riadenie odchýlok v danom rozsahu.

InfoConsulting